รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 / Fundamentals of English 1- ปวส.ไฟฟ้า (ปวช./ม.6) ปี 1/2564

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of English 1- ปวส.ไฟฟ้า (ปวช./ม.6) ปี 1/2564
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

SEC_7 ปวส.ไฟฟ้า (ปวช./ม.6) ปี 1/2564

You can contact me thru LINE +66 619122178.

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

อาจารย์ผู้สอน