รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-อภ1(ทอ)+อภ2(4ปี) / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-อภ1(ทอ)+อภ2(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (GEBLC103) - บธ.บ.กจ.2(ทอ)
เรียน ทุกวันอังคาร  เวลา 12.00 - 15.00น.
มีการสอนโดยการ live ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 
สอนตั้งแต่คาบแรก และเก็บคะแนนกิจกรรม 

ขอให้นักศึกษาเข้าห้อง MS Teams ให้เรียบร้อยก่อนเวลาเรียน 
( กดที่ link ห้อง  เพื่อเข้าเรียน)


นักศึกษาควร download และprint เอกสารด้วยตนเอง ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ-อภ1(ทอ)+อภ2(4ปี)

อาจารย์ผู้สอน