รายละเอียด

หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ / Essential English Phonetics and Phonology for Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Essential English Phonetics and Phonology for Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - หลักสัทศาสตร์และสรศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน