รายละเอียด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี / law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

 

สัปดาห์แรกเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย  โดยนักศึกษาสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิ

รายวิชา - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน