รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1) / Activities for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 086-5592963

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ค.อ.บ.ไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1)

อาจารย์ผู้สอน