รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ / English for Tour Guide

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Tour Guide
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ -ศศ.บ.ทท.2 (4ปี) สำหรับพื้นที่ตากเท่านั้น

เรียน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-16.00น.

 

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

อาจารย์ผู้สอน