รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ / English for Business Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA739
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Business Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน