รายละเอียด

teams-FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ.ฟฟ. 1/เทียบโอน) 1/2564 / Physics 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : teams-FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ.ฟฟ. 1/เทียบโอน) 1/2564
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - teams-FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (วศ.บ.ฟฟ. 1/เทียบโอน) 1/2564

อาจารย์ผู้สอน