รายละเอียด

การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ / Business English Reading

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA708
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business English Reading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

SEC1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amukFTIKtUPJayGrAk2OZDSE4ak5N_ezso6vXuwKg2bw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb6ab092-6f64-469b-a4e8-9a092ce357a0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

SEC2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amNn8ycS-lYhqy5vQ0fw2H8Zz8iPD9X4r7IbsSrTEClI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b90373c6-3a45-416e-833e-e1a5bd8e8d0b&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

SEC3

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aawosoWGx1gU-OXxBPgxUBIofowEnNabkNaiV6RTonGc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=554ed806-af4e-41a5-a63a-dc1c4b8debb6&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

เบอร์โทรอาจารย์ ณิชกุล คำรินทร์

0855290368

cool

รายวิชา - การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน