รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / Listening and Speaking English for Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking English for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

SEC 5

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aolHNEJStudKTKAOmAZHpWETkt71uyFOlmJGBdVoB4a81%40thread.tacv2/conversations?groupId=0650b36a-cc32-4008-92ff-2d8c35fe3ba7&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

SEC 6

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1JrI1WBEdwE4q17TlGp6vxEJgFD9zD6LCS69OV7sEHQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a30a835-244d-4d0d-b00c-28cca36121f5&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

เบอร์โทรอาจารย์ ณิชกุล คำรินทร์

0855290368

cool

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน