รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_12 / Process of Thinking and Problem Solving SEC_12

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_12
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_12
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving SEC_12
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อ.ดร.ชลวัฒน์   พุกเพียรเลิศ

เบอร์โทร 081-6757416

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

***ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มใน Ms Teams และ Line ทั้งสองเลยนะครับsmiley

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา SEC_12

อาจารย์ผู้สอน