รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101 (SEC 20)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

- การเข้าร่วมชั้นเรียน : นักศึกษากด link เพื่อเข้าห้องเรียนใน Microsoft Teams ได้เลยครับ

 ขอให้นักศึกษาสมัคร Gmail เพื่อใช้ทำแบบฝึกหัดผ่าน QR code ด้วยครับ 

- ติดต่อ อ.วาณิช : 0814693325

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน