รายละเอียด

Chemistry Laboratory for Engineers / ปฏิบัติการเคม่ีสำหรับวิศวกร

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202 (SEC 5)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ปฏิบัติการเคม่ีสำหรับวิศวกร
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

- การเข้าร่วมชั้นเรียน : นักศึกษากด link เพื่อเข้าห้องเรียนใน Microsoft Teams ได้เลยครับ

- ติดต่อ อ.วาณิช : 0814693325

รายวิชา - Chemistry Laboratory for Engineers

อาจารย์ผู้สอน