รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_9 / Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_9

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_9
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_9
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อ.รัตนากาล  คำสอน   Tel : 084-6126690

ห้องพัก  อาคารศึกษาทั่วไป (ศท 304)

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_9

อาจารย์ผู้สอน