รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_30 / Process of Thinking and Problem Solving_SEC_30

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_30
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving_SEC_30
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อ.รัตนากาล  คำสอน   Tel : 084-6126690

ห้องพัก  อาคารศึกษาทั่วไป (ศท 304)

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_30

อาจารย์ผู้สอน