รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_20 / Calculus 1 for Engineers_SEC_20

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_20
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers_SEC_20
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อ.รัตนากาล  คำสอน  Tel:084-6126690

ห้องพัก อาคารศึกษาทั่วไป (ศท.304)

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_20

อาจารย์ผู้สอน