รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1_SEC_1 / Calculus and Analytic Geometry 1_SEC1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13011132
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus and Analytic Geometry 1_SEC1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อ.รัตนากาล  คำสอน   Tel : 084-6126690

ห้องพัก  อาคารศึกษาทั่วไป (ศท 304)

รายวิชา - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1_SEC_1

อาจารย์ผู้สอน