รายละเอียด

ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น / Introduction of Artificial Intelligence

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction of Artificial Intelligence
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ศึกษาประวัติความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์แบบมีนส์เอน ปัญญาประดิษฐ์ดั้งเดิม การประยุกต์ใช้เทคนิคของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน การค้นหาโดยไม่มีการชี้แนะ การค้นหาโดยมีเชาวน์ปัญญาช่วย การค้นหาเมื่อมีคู่ปรปักษ์ การเล่นเกม ตรรกะเงื่อนไข ระบบผู้เชี่ยวชาญโดยใช้กฎ การจัดการความไม่แน่นอนในระบบผู้เชี่ยวชาญ ตรรกะคลุมเครือ เครือข่ายใยประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเจเนติกการโปรแกรมเจเนติก ฝึกปฏิบัติในการนำซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้งาน

รายวิชา - ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

Introduction to Artificial Intelligence
• History of Artificial Intelligence(AI)
• means-ends analysis
• traditional AI
• AI applications in daily life
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย

Problems, Problem Space and Searches
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Heuristic Searches
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Adversarial Searches
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Game Playing
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Predicate logic
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Rule-base expert system and Uncertainty Management in expert system
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Introduction to Machine Learning and Artificial Neural Network
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Genetic Algorithms and Programming
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Probabilistic Reasoning and Bayesian
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Planning
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Fuzzy Logic
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Expert System
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

การนำเสนองาน (ต่อ) และทบทวนก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน