รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / System Analysis and Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : System Analysis and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

          ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของระบบ ภาพรวมและประเภทของระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ การรวบรวมความต้องการ แบบจำลองกระบวนการ การออกแบบ การนำไปใช้และการบำรุงรักษา ฝึกปฏิบัติการตามวงจรการพัฒนาระบบ โปรแกรมและเครื่องมือช่วยของวงจรการพัฒนาระบบที่เหมาะสม

          Concepts of the systems and Information systems. Systems development life cycles, requirement analysis, data flow diagram, data dictionary, and process description. File, database and user interface design. Software development, software testing, implementation, documentation, evaluation and maintenance. Case study.

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อธิบายเนื้อหารายวิชา (Course Syllabus)
1. อธิบายเนื้อหารายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนตลอดเทอม
2. อธิบายถึงวิธีการให้คะแนนในรายวิชา

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย

อธิบายวิธีการทำโครงงาน (Project) รายวิชา และเลือกหัวข้อโครงงาน
1. อธิบายถึงวิธีการทำโครงงาน (นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน)
2. นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อในการทำโครงงานทั้งสองโครงงาน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Introduction to Systems Analysis
1. อธิบายถึงความหมายของคำว่าระบบ (System)
2. อธิบายถึงความหมายของคำว่าการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

Systems Development Life Cycle
Managing the Information Systems Project
1. อธิบายถึงกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
2. วิธีการจัดการระบบงานสารสนเทศ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

System Analysis
1. อธิบายถึงการวิเคราะห์ระบบงาน
2. อธิบายถึงวิธีการหาความต้องการของระบบ (Requirement)
3. อธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์ระบบโดยใช้ DFD

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

System Analysis (ต่อ)
1. อธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์ระบบโดยใช้ DFD (Data Flow Diagram) (ต่อ)
2. อธิบายถึงวิธีการเขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

System Analysis (ต่อ)
3. นักศึกษาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ โดยทำดังต่อไปนี้
a. วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
b. วิเคราะห์ระบบ
c. ออกแบบ DFD
4. รายงานหน้าชั้นเรียน

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

System Analysis (ต่อ)
1. นักศึกษาหาความต้องการของโครงงานตามหัวข้อที่นักศึกษาเลือก
2. นักศึกษาวิเคราะห์ระบบโดยใช้ DFD

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

System Design
1. อธิบายถึงวิธีการออกแบบระบบ
2. อธิบายถึงวิธีการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ ERD (Entity Relation Diagram)

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

System Design (ต่อ)
1. อธิบายถึงวิธีการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ ERD (Entity Relation Diagram) (ต่อ)
2. อธิบายถึงวิธีการแปลง ERD ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูล
3. อธิบายถึงวิธีการสร้างโปรโตไท (Prototype) หรือหน้าจอการทำงานของโปรแกรม

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

System Implementation
1. อธิบายถึงหลักการพัฒนาระบบงาน
2. อธิบายถึงหลักการประเมินผลการทำงานของระบบ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

System Maintenance
1. อธิบายถึงวิธีการบำรุงรักษาระบบงาน

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

อธิบายแนวความคิดเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept) เบื้องต้น
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML
1. อธิบายแนวความคิดเชิงวัตถุ
2. อธิบายและยกตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

นำเสนอโครงงาน
กิจกรรม : - อภิปราย ข้อดี ข้อดี และข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มในห้องนำเสนอ

นำเสนอโครงงาน
และทบทวนก่อนสอบ
กิจกรรม : - อภิปราย ข้อดี ข้อดี และข้อเสนอแนะแต่ละกลุ่มในห้องนำเสนอ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน