รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_6 - วศ.บ.ฟฟ 4 ปี + วศ.บ.กค (ก) / Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_6 - วศ.บ.ฟฟ 4 ปี + วศ.บ.กค (ก)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_SEC_6 - วศ.บ.ฟฟ 4 ปี + วศ.บ.กค (ก)

อาจารย์ผู้สอน