รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_Sec11 / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101_Sec11
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_Sec11
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Code Teams :  ve4o6tq

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_Sec11

อาจารย์ผู้สอน