รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry laboratory for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry laboratory for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถใช้รหัสเข้าห้องเรียนในทีม  รหัสคือ  :  rdx3zpp

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน