รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนออนไลน์ด้วยลิ้ง หรือเมื่อเข้าโปรแกรมทีมแล้วสามารถใช้รหัสเข้าเรียนได้นะคะ โดย

รหัส คือ  b6qa3n2  

ลิ้ง คือ  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8a822a23d10b43d5a853918f0bc2c532%40thread.tacv2/conversations?groupId=6595a11d-0be8-485b-b274-55e55566a0d9&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน