รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1- ปวส.ช่างกลโรงงาน ปี1-ตาก SEC 8 / Fundamental English 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1- ปวส.ช่างกลโรงงาน ปี1-ตาก SEC 8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: Fundamental English 1

รหัสวิชา: 01320103

หลักสูตร:  ช่างกลโรงงาน ปี 1 (ปวส.) ตาก

วัน-เวลา: วันอังคาร 08.00 – 12.00 น.

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXFZ8VnfbomFDADgglX8UeIZSdMZNpmbTO-GeZ1DZqxc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef21316c-fb53-4096-b730-3e4985aad2c3&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: jsnwgin (เจ-เอส-เอ็น-ดับเบิ้ลยู-จี-ไอ-เอ็น)

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียน (หนังสือเรียน และแบบฝึกหัด) ที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียน ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียน โดยแยกเป็น 2 เล่ม ตาม files คือ หนังสือ เรียน และ สมุดแบบฝึกหัด อย่างละเล่ม

3. สำหรับสมุดแบบฝึกหัดขอความร่วมมือนักศึกษาเข้ารูปเล่มให้แข็งแรง เพราะต้องใช้ทั้ง ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

4.วิธีการเข้าห้องเรียนง่ายที่สุดสำหรับนักศึกษาคือเมื่อเปิด Program MS Teams แล้ว ให้ Click ที่ ---> Join a team with a code แล้ว---> ใส่ team code ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านบนsmiley

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1- ปวส.ช่างกลโรงงาน ปี1-ตาก SEC 8

อาจารย์ผู้สอน