รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.เครื่องกล 1 (4ปี)-ตาก SEC 16 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.เครื่องกล 1 (4ปี)-ตาก SEC 16
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English for Everyday Communication

รหัสวิชา: GEBLC101

หลักสูตร: วศ.บ. เครื่องกล ปี 1 (4ปี) ตาก

วัน-เวลา: วันจันทร์ 12.00-15.00 น.

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akW9BzE7oeylTRbnevdpHWjnq-NVC_9Smh85gVZLrqWo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b21e3180-1404-40f5-967a-9639c3eae529&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: abyovg8 (เอ-บี-วาย-โอ-วี-จี-แปด)

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียน โดยแยกเล่ม ระหว่าง หนังสือเรียน (Student book: หน้าปกหนังสือ - หน้า 106 รวมปกหลัง) และ แบบฝึกหัด (Work book: หน้า Workbook Content – หน้า 37ด้านหลัง)

3.วิธีการเข้าห้องเรียนง่ายที่สุดสำหรับนักศึกษาคือเมื่อเปิด Program MS Teams แล้ว ให้ Click ที่ ---> Join a team with a code แล้ว---> ใส่ team code ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านบนsmiley

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน-วศ.บ.เครื่องกล 1 (4ปี)-ตาก SEC 16

อาจารย์ผู้สอน