รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ 3 (4ป๊)-ตาก SEC 1 / English for International Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC136
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ 3 (4ป๊)-ตาก SEC 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for International Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English for International Business

หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี3 (4ปี) ตาก

รหัสวิชา BOAEC 136

วัน-เวลา: วันพฤหัสบดี  13.00-17.00 น.

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

 

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ag1bzD__MvJDbgBB62yz9LEKD0sxN3a3Eem3GryC6dsI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0eab937b-d99f-4c78-9662-dc188e2ddf45&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Team Code: hy5mffl (เอช-วาย-ห้า-เอ็ม-เอฟ-เอฟ-แอล)

 

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2.วิธีการเข้าห้องเรียนง่ายที่สุดสำหรับนักศึกษาคือเมื่อเปิด Program MS Teams แล้ว ให้ Click ที่ ---> Join a team with a code แล้ว---> ใส่ team code ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านบนsmiley

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ 3 (4ป๊)-ตาก SEC 1

อาจารย์ผู้สอน