รายละเอียด

โครงสร้างภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ 1 (4ปี)-ตาก SEC 1 / English Structure

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ 1 (4ปี)-ตาก SEC 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Structure
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ชื่อวิชาภาษาไทย: โครงสร้างภาษาอังกฤษ

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ: English Structure

รหัสวิชา BOAEC101

หลักสูตร: ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี1 (4ปี) ตาก

วัน-เวลา: วันพุธ 12.00-15.00 น.

ห้องเรียน: 731 มทร.ล้านนา ตาก

ผู้สอน: อาจารย์สถิรศักดิ์ รังสินานนท์

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 095-294-5452

E-mail: kwang@rmutl.ac.th

 

Link เข้าเรียนผ่าน MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_vy3o6-HCg_ps_AKsUy2SBT3gWOf60a_N98Xh6PhY3g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=54faa0c4-63c3-453d-9e23-2d1a34ae6395&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

Team Code: vwvkeht (วี-ดับเบิ้ลยู-วี-เค-อี-เอช-ที)

 

หมายเหตุ:

1.ให้นักศึกษา download เอกสารประกอบการเรียนที่ อาจารย์ Upload File ไว้ใน MS Teams ใน Files--->Folder Class Materials

2. ให้นักศึกษาเข้าเล่มเอกสารประกอบการเรียนให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเข้าเรียน

3.วิธีการเข้าห้องเรียนง่ายที่สุดสำหรับนักศึกษาคือเมื่อเปิด Program MS Teams แล้ว ให้ Click ที่ ---> Join a team with a code แล้ว---> ใส่ team code ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านบน smiley

รายวิชา - โครงสร้างภาษาอังกฤษ-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษฯ 1 (4ปี)-ตาก SEC 1

อาจารย์ผู้สอน