รายละเอียด

การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ / Pre-Textile and Jewelry Thesis

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-Textile and Jewelry Thesis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ

อาจารย์ผู้สอน