รายละเอียด

การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ / Creative Textile Fashion and Jewelry Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creative Textile Fashion and Jewelry Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์

อาจารย์ผู้สอน