รายละเอียด

โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ / Business Information System Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 6 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS913
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Information System Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

 

 

รายวิชา - โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ศึกษาระบบงาน
กิจกรรม : นักศึกษาเลือกระบบงานเพื่อนำจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ศึกษาระบบงาน
กิจกรรม : นักศึกษาเลือกระบบงานเพื่อนำจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

นำเสนอโครงร่าง
กิจกรรม : จัดสัมมนาการนำเสนอโครงร่างตามหัวข้อที่กำหนด

นำเสนอโครงร่าง
กิจกรรม : จัดสัมมนาการนำเสนอโครงร่างตามหัวข้อที่กำหนด

นำเสนอโครงร่าง
กิจกรรม : จัดสัมมนาการนำเสนอโครงร่างตามหัวข้อที่กำหนด

พัฒนาระบบ
กิจกรรม : นักศึกษาพัฒนาระบบงานตามข้อมูลที่ได้รวบรวมมาและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้วย

พัฒนาระบบ
กิจกรรม : นักศึกษาพัฒนาระบบงานตามข้อมูลที่ได้รวบรวมมาและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้วย

พัฒนาระบบ
กิจกรรม : นักศึกษาพัฒนาระบบงานตามข้อมูลที่ได้รวบรวมมาและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้วย

พัฒนาระบบ
กิจกรรม : นักศึกษาพัฒนาระบบงานตามข้อมูลที่ได้รวบรวมมาและตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้วย

นำเสนอความก้าวหน้า
กิจกรรม : จัดสัมมนาการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน

นำเสนอความก้าวหน้า
กิจกรรม : จัดสัมมนาการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน

นำเสนอความก้าวหน้า
กิจกรรม : จัดสัมมนาการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน

การทำวิจัย
กิจกรรม : นักศึกษาติดตั้งระบบงานเพื่อให้ประชากร/กลุ่มตัวอย่างใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลทำวิจัย

นำเสนอผลสรุปโครงงาน
กิจกรรม : จัดสอบวัดผลการศึกษา โดยการนำเสนอผลสรุปโครงงาน

นำเสนอผลสรุปโครงงาน
กิจกรรม : จัดสอบวัดผลการศึกษา โดยการนำเสนอผลสรุปโครงงาน

นำเสนอผลสรุปโครงงาน
กิจกรรม : จัดสอบวัดผลการศึกษา โดยการนำเสนอผลสรุปโครงงาน

จัดทำรายงานโครงงาน
กิจกรรม : นักศึกษาจัดทำรายงานโครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการพิมพ์ พร้อมไฟล์โปรแกรมในรูปแบบ CD

อาจารย์ผู้สอน