รายละเอียด

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Principle of Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 43 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS902
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สามารถเข้าห้องเรียน Microsoft Teams ได้ตามรหัสหรือลิงค์ด้านล่างนี้

Microsoft Teams Code :  gs0z1tp

Microsoft Teams Teams Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aC25hRptu48-GN3S3Hh0_RrGhr6JCXAx0s1qpWNeDPeA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b8fe42cd-0839-482b-8a51-00d884f5b03f&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1. ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรม
- ภาษาคอมพิวเตอร์
- ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์
- ภาษาเครื่อง
- ภาษาระดับสูง
- ภาษาธรรมชาติ
- ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
- ภาษาเบสิก
- ภาษาปาสคาล
- ภาษาซี
- การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัด ภาษาสำหรับการพัฒนาโปรแกรม
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
- การอภิปรายรูปแบบการใช้งานภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษา

2. วงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
- คุณลักษณะของโปรแกรมที่ดี
- วงจรการพัฒนาโปรแกรม
- รูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แบบฝึกหัด วงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

3. การวิเคราะห์ปัญหาสำหรับการออกแบบโปรแกรม
- ความหมายการวิเคราะห์
- หลักเกณฑ์การวิเคราะห์งาน
- การทดสอบขั้นตอนวิธีการ
แบบฝึกหัด การวิเคราะห์ปัญหา
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

4. การเขียนผังงานของโปรแกรม
- ความหมายประเภทของผังงาน
- สัญลักษณ์ที่ใช้ในผังงาน
- หลักเกณฑ์การเขียนผังงาน
- ลักษณะของโครงสร้างในการเขียนผังงาน
แบบฝึกหัดการเขียนผังงาน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- นำเสนอโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างผังงาน
- สาธิตวิธีการสร้างผังงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. การเขียนอัลกอรึทึมโปรแกรม
- ความหมายของอัลกอรึทึม
- คุณสมบัติพื้นฐานในการประมวลผลในคอมพิวเตอร์
- ลักษณะการเขียนอัลกอรึทึม
- ตัวอย่างการเขียนอัลกอรึทึม
แบบฝึกหัด การเขียนอัลกอรึทึม
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน

6. การเขียนรหัสเทียม
- ความหมายของซูโดโค้ด
- การเขียนซูโดโค้ดของโปรแกรมพื้นฐาน
- การเขียนซูโดโค้ดของโปรแกรมการเปรียบเทียบ
แบบฝึกหัด การเขียนซูโดโค้ด

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- แสดงตัวอย่างการเขียน
ซูโดโค้ด
- ฝึกปฏิบัติการเขียน
ซูโดโค้ด

- การเขียนซูโดโค้ดของโปรแกรมการทำงานวนซ้ำ
- การเขียนซูโดโค้ดของโปรแกรมการเรียกโพรซีเยอร์ย่อย
แบบฝึกหัด การเขียนซูโดโค้ด
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- แสดงตัวอย่างการเขียน
ซูโดโค้ด
- ฝึกปฏิบัติการเขียน
ซูโดโค้ด

7. การทำงานแบบลำดับ และมีการตัดสินใจ
- การทำงานแบบเรียงลำดับ
แบบฝึกหัด การทำงานแบบลำดับ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอน
- แสดงตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติการเขียนผังงาน
- ฝึกปฏิบัติการเขียนอัลกอรึทึม
- ฝึกปฏิบัติการเขียนซูโดโค้ด

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

- การทำงานแบบมีทางเลือก
- การพัฒนาโปรแกรมในแบบโมดูลาร์
แบบฝึกหัด การทำงานแบบลำดับและมีการตัดสินใจ

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอน
- แสดงตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติการเขียนผังงาน
- ฝึกปฏิบัติการเขียนอัลกอรึทึม
- ฝึกปฏิบัติการเขียนซูโดโค้ด

8. การประยุกต์การทำซ้ำ
- ประเภทของการทำซ้ำ
- แนวทางการประยุกต์การทำซ้ำ
แบบฝึกหัด การประยุกต์การทำซ้ำ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอน
- แสดงตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติการเขียนผังงาน
- ฝึกปฏิบัติการเขียนอัลกอรึทึม
- ฝึกปฏิบัติการเขียนซูโดโค้ด

9. การประมวลผลแบบอาร์เรย์
- ลักษณะของอาร์เรย์
- รูปแบบการใช้งานอาร์เรย์
- การเก็บข้อมูลแบบอาร์เรย์
- แนวทางในการใช้อาร์เรย์ในการประมวลผล
แบบฝึกหัด การเขียนโปรแกรมแบบอาร์เรย์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอน
- แสดงตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติการเขียนผังงาน
- ฝึกปฏิบัติการเขียนอัลกอรึทึม

10. การประยุกต์ใช้อาร์เรย์กับการเขียนรหัสเทียม
- แนวคิดในการประยุกต์ใช้โครงสร้างแบบอาร์เรย์
- การเขียนรหัสเทียมกับอาร์เรย์
แบบฝึกหัด การเขียนรหัสเทียมกับอาร์เรย์

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อการสอน
- แสดงตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติการเขียนซูโดโค้ด

11. การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
- แบบแผนของวงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
- โมเดลของวงจรการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

12. การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานทางธุรกิจ
- ออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
แบบฝึกหัดเรื่อง การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทบทวน
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- วิเคราะห์ปัญหาของระบบงานทางธุรกิจ
- ออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
แบบฝึกหัดเรื่อง การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
- ฝึกปฏิบัติการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน