รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / Mobile Application Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 39 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mobile Application Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สามารถเข้าห้องเรียน Microsoft Teams ได้ตามรหัสหรือลิงค์ด้านล่างนี้

Microsoft Teams Code :  ml6a0b0

Microsoft Teams Teams Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3KD5efCSxYzr99ioAIky3ZmbILQrHv4eCPmlhcbk4JI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=29af7ac6-3663-4486-9d38-9bc42661c710&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

แนะนำวิชาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
กิจกรรม : บรรยาย

Chpater 1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยเอ็กซ์เอ็มแอล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 2 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้และลำดับชั้นของการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 2 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้และลำดับชั้นของการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 2 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การออกแบบส่วนประกอบต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้และลำดับชั้นของการจัดวางส่วนประกอบต่างๆ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 3 รู้จักเค้าโครงและการจัดวางเค้าโครงในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 4 การใช้หน่วยวัดขนาดของส่วนประกอบต่างๆ การจัดการรูปภาพที่ใช้ในส่วนติดต่อผู้ใช้

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 4 การใช้หน่วยวัดขนาดของส่วนประกอบต่างๆ การจัดการรูปภาพที่ใช้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

Thread
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 5 เรียนรู้การทำแอพพลิเคชั่นให้รองรับหลากหลายภาษา

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 6 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้รองรับหลายๆขนาดหน้าจอ


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 6 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ให้รองรับหลายๆขนาดหน้าจอ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ตรงตามระบบแบบแผนในการออกแบบ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ให้ตรงตามระบบแบบแผนในการออกแบบ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

Chapter 8 Workshop การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน