รายละเอียด

เคมี 3 / Chemistry 3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 22092209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมี 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - เคมี 3

อาจารย์ผู้สอน