รายละเอียด

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / Fundamental Computer Science

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCS101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Computer Science
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทที่ 1 วิวัฒนาการ ความสามารถ และการทำงานของคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 1 วิวัฒนาการ ความสามารถ และการทำงานของคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 2 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 2 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 3 ระบบจำนวนและการแทนข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า แสดงผลลัพธ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า แสดงผลลัพธ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 4 องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า แสดงผลลัพธ์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 5 หน่วยประมวลผลกลาง
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 6 สื่อบันทึกข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 7 ภาษาคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 8 ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 8 ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

บทที่ 9 พีชคณิตแบบบูลีน
กิจกรรม : - บรรยายประกอบสื่อ
นำเสนอ powerpoint พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- ซักถามประเด็นสงสัย
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวนก่อนสอบ
ฝึกปฏิบัติใบงาน
ซักถามตอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน