รายละเอียด

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล / Database System Concepts

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS910
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Database System Concepts
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รหัสเข้าร่วม MS Teams ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564


รหัสเข้าร่วม MS Teams สำหรับ นักศึกษาที่ลงทะเบียนใน Section 1 คือ soujxjg


รหัสเข้าร่วม MS Teams สำหรับ นักศึกษาที่ลงทะเบียนใน Section 2 คือ n83omh0

รายวิชา - แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

- ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชาและความรู้ กฎระเบียบ การวัดประเมินผล และประโยชน์ของรายวิชา
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบแฟ้มข้อมูล
- การจัดการกับระบบแฟ้มข้อมูล
- ข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบแฟ้มข้อมูล
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
- สถาปัตยกรรมข้อมูลและสารสนเทศ
- ความหมายของฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
- องค์ประกอบและชนิดของระบบฐานข้อมูล
- การจัดการกับระบบฐานข้อมูล
- ฐานข้อมูลแบบกระจาย
- ข้อดีและข้อเสียของการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูล

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยายชี้แจงรายละเอียดวิชา เงื่อนไขวิชา เกณฑ์คะแนน และมอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 3 แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด
- ความหมายของแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด
- ชนิดของแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด
- การออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอาร์ไดอะแกรม
- เครื่องมือสำหรับวาดแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดด้วยอีอาร์ไดอะแกรม
- การออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอีอาร์ไดอะแกรม
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดด้วยอีอีอาร์ไดอะแกรม

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- สื่อมัลติมีเดีย
- เอกสารประกอบการสอน
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลในธุรกิจด้านต่าง ๆ
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 3 แบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิด (ต่อ)
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดด้วยอีอาร์ไดอะแกรม
- การออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอีอาร์ไดอะแกรม
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดด้วยอีอีอาร์ไดอะแกรม
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- สื่อมัลติมีเดีย
- เอกสารประกอบการสอน
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลในธุรกิจด้านต่างๆ
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 4 แบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ
- ความหมายของแบบจำลองข้อมูลเชิง ตรรกะ
- คุณลักษณะของแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ
- หลักเกณฑ์การแปลงแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดเป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 5 แบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ
- ความหมายของแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ
- คุณลักษณะของแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ
- ชนิดของข้อมูลสำหรับแบบจำลองเชิงกายภาพ
- การแปลงแบบจำลองเชิงตรรกะเป็นแบบจำลองเชิงกายภาพ
- การคำนวณพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
- เครื่องมือสำหรับวาดแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองข้อมูลเชิงกายภาพ

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- สื่อมัลติมีเดีย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัดปฏิบัติการ
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 6 การนอร์มัลไลเซชัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนอร์มัลไลเซชัน
- การนอร์มัลไลเซชันระดับที่ 1
- การนอร์มัลไลเซชันระดับที่ 2
- การนอร์มัลไลเซชันระดับที่ 3
- บอยส์-คอดนอร์มัลไลเซชัน
- การนอร์มัลไลเซชันระดับที่ 4
- การนอร์มัลไลเซชันระดับที่ 5
- ตัวอย่างกรณีศึกษาการนอร์มัลไลเซชัน

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 7 ความปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูลในฐานข้อมูล
- การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
- การจัดการคุณภาพของข้อมูล

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- สื่อมัลติมีเดีย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

- ทบทวนก่อนสอบกลางภาคเรียน
- สอบเก็บคะแนนย่อยก่อนสอบกลางภาคเรียน แบบ Online

กิจกรรม : วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- สื่อมัลติมีเดีย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

สอบเก็บคะแนนกลางภาค Online หรือ ตามประกาศของ มทร.ล้านนา และ/หรือ คณะบริหารธุรกิจฯ กำหนดแนวปฏิบัติ
กิจกรรม : แบบทดสอบกลางภาค Online ด้วย Moodle for Education หรือ ในห้องสอบ ตามประกาศของ มทร.ล้านนา และ คณะบริหารธุรกิจฯ กำหนด

บทที่ 8 ภาษา SQL
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา SQL
- เครื่องมือจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
- ภาษา SQL สำหรับนิยามข้อมูลในฐานข้อมูล
- ตัวอย่างภาษา SQL สำหรับนิยามข้อมูลในฐานข้อมูล

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 8 ภาษา SQL
- ภาษา SQL สำหรับจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
- ตัวอย่างภาษา SQL สำหรับควบคุมข้อมูลในฐานข้อมูล

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 8 ภาษา SQL (ต่อ)
- ภาษา SQL สำหรับจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
- ตัวอย่างภาษา SQL สำหรับควบคุมข้อมูลในฐานข้อมูล
กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 8 ภาษา SQL (ต่อ)
- ภาษา SQL สำหรับควบคุมข้อมูลในฐานข้อมูล
- ตัวอย่างภาษา SQL สำหรับควบคุมข้อมูลในฐานข้อมูล

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 9 พีชคณิตสัมพันธ์
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพีชคณิตสัมพันธ์
- การดำเนินการของพีชคณิตสัมพันธ์แบบ Unary Operation
- การดำเนินการของพีชคณิตสัมพันธ์แบบ Binary Operation
- การดำเนินการของพีชคณิตสัมพันธ์แบบ Set Operation
- การดำเนินการของพีชคณิตสัมพันธ์แบบอื่น ๆ
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการของพีชคณิตสัมพันธ์

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- บรรยาย
- นักศึกษานำเสนองาน
- มอบหมายงาน
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- เอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกหัด
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

บทที่ 10 ธุรกิจอัจฉริยะ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะ
- ประโยชน์ของการนำระบบอัจฉริยะไปใช้ในองค์กรธุรกิจ
บทที่ 11 คลังข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูล
- ประโยชน์ของการนำคลังข้อมูลไปใช้ในองค์กรธุรกิจ
บทที่ 12 เหมืองข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล
- ประโยชน์ของการนำเหมืองข้อมูลไปใช้ในองค์กรธุรกิจ

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- นักศึกษานำเสนองาน
- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายกลุ่ม
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- สื่อมัลติมีเดีย
- เอกสารประกอบการนำเสนอและแบบฝึกหัด
- ตัวอย่างกรณีศึกษา
- ปฏิบัติการใช้คำสั่งภาษา SQL
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

- ทบทวนก่อนสอบปลายภาคเรียน
- สอบเก็บคะแนนย่อยก่อนสอบปลายภาคเรียน Online ด้วย Moodle for Education

กิจกรรม : กิจกรรมการเรียนการสอน:
- นักศึกษานำเสนองาน
- การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการอภิปรายกลุ่ม
สื่อที่ใช้:
- สไลด์บรรยาย
- สื่อมัลติมีเดีย
- เอกสารประกอบการนำเสนอ
- เอกสารประกอบการสอน
- สื่อการสอนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Microsoft Teams และ/หรือ Moodle for Education เป็นต้น (สำหรับช่วงที่ยังมีประกาศภาวะฉุกเฉิน COVID-19)

สอบเก็บคะแนนปลายภาค ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศของ มทร.ล้านนา และ/หรือ คณะบริหารธุรกิจฯ กำหนดแนวปฏิบัติ
กิจกรรม : แบบทดสอบปลายภาค .ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามประกาศของ มทร.ล้านนา และ/หรือ คณะบริหารธุรกิจฯ กำหนดแนวปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน