รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย SECTION 11 / Arts of Using Thai Language

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : CM_GEBLC201_SEC11
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย SECTION 11
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย SECTION 11

การสื่อสาร
- ความหมายของการสื่อสาร
- ความสำคัญการสื่อสาร
- องค์ประกอบของการสื่อสาร
- รูปแบบของการสื่อสาร
กิจกรรม : - บรรยาย
- กรณีศึกษา
- การใช้สื่อมิเดีย

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
- วิวัฒนาการของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
กิจกรรม : - บรรยาย
- การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
- ภาษาในลักษณะ วัจนภาษา
กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
- ภาษาในลักษณะ อวัจนภาษา
กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย

การใช้ภาษาไทยกับการสือสาร
- การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย

การใช้ภาษาไทยกับการสื่อสาร
- การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (ต่อ)
กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย

การใช้ภาษาไทยกับการสื่อสาร
- การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
กิจกรรม : - การบรรยาย
- การอภิปราย

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

การรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การฟัง
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปราย
ฝึกทักษะการฟัง

การรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การอ่าน
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปราย
ฝึกทักษะการอ่าน

การรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การดู / การชม
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปราย
ฝึกทักษะการดู / การชม

การส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพูด และการนำเสนอ
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปราย
ฝึกทักษะการพูด การนำเสนอ

การส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพูด และการนำเสนอ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปราย
ฝึกทักษะการพูด การนำเสนอ

การส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเขียน
+ เขียนหนังสือราชการ
+ เขียนเชิงธุรกิจ
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปราย
ฝึกทักษะการเขียน

การส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเขียน
+ เขียนเพื่องานอาชีพ
+ เขียนรายงานทางวิชาการ
กิจกรรม : บรรยาย
อภิปราย
ฝึกทักษะการเขียน

ทบทวนบทเรียนก่อนสอบปลายภาค
กิจกรรม : ทบทวนบทเรียน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน