รายละเอียด

การศึกษาดูงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม / Technical Visit on Industrial Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAAID115
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การศึกษาดูงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Technical Visit on Industrial Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - การศึกษาดูงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม

แนะนำแผนการสอน
บรรยายและปฏิบัติงาน
กิจกรรม : กิจกรรม Active learning
ปฏิบัติการเขียนภาพผังความคิด
นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ผู้สอนสรุป

บรรยายและปฏิบัติงาน
กิจกรรม : กิจกรรม Active learning
ปฏิบัติการเขียนภาพผังความคิด
นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ผู้สอนสรุป

วิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายในการศึกษาดูงาน, การกำหนดสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานภายในจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรม : กิจกรรม Active learning
ปฏิบัติการเขียนภาพผังความคิด
นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ผู้สอนสรุป

วิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายในการศึกษาดูงาน, การกำหนดสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานภายในจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม : กิจกรรม Active learning
ปฏิบัติการเขียนภาพผังความคิด
นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ผู้สอนสรุป

วิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายในการศึกษาดูงาน, การกำหนดสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานภายในจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม : กิจกรรม Active learning
ปฏิบัติการเขียนภาพผังความคิด
นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ผู้สอนสรุป

วิเคราะห์ความต้องการและเป้าหมายในการศึกษาดูงาน, การกำหนดสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่จะศึกษาดูงานภายในจังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรม : กิจกรรม Active learning
ปฏิบัติการเขียนภาพผังความคิด
นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ผู้สอนสรุป

สรุปและจัดทำรายงาน
นำเสนอรายกลุ่ม
กิจกรรม : นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ผู้สอนสรุป

สรุปและจัดทำรายงาน
นำเสนอรายกลุ่ม
กิจกรรม : นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
ผู้สอนสรุป

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

กิจกรรม : การบันทึกและวิธีการบันทึกขณะศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานต่างจังหวัด

กิจกรรม : การบันทึกและวิธีการบันทึกขณะศึกษาดูงาน

สรุปและจัดทำรายงาน
กิจกรรม : สรุปและจัดทำรายงาน
ผู้สอนสรุป

สรุปและจัดทำรายงาน
กิจกรรม : สรุปและจัดทำรายงาน
ผู้สอนสรุป

นำเสนอรายบุคคล
กิจกรรม : นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม

นำเสนอรายบุคคล
กิจกรรม : นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม

ทวนสอบ
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน