รายละเอียด

การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ / Display and Exhibition

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP220
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Display and Exhibition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

อาจารย์ผู้สอน