รายละเอียด

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช / Plant Propagation Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Plant Propagation Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

หน่วยที่ 1 หลกการและวิธีการ
ขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
กิจกรรม : ชี้แจงการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมอบหมายโจทย์ปัญหาแนะนํา
วิธีการและแหล่งสืบค้นข้อมูลนักศึกษาสืบค้นข้อมูลและสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหาสาธิตแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้
นศ. ฝึกปฏิบัติ

บทปฏิบัติการที่ 1 การทํามีดขยายพันธุ์

กิจกรรม : ชี้แจงการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานมอบหมายโจทย์ปัญหาแนะนํา
วิธีการและแหล่งสืบค้นข้อมูลนักศึกษาสืบค้นข้อมูลและสรุปรายงานการศึกษาตามโจทย์ปัญหาสาธิตแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้
นศ. ฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 2 การผลิตเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กิจกรรม : บรรยายนํายกตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ 2 การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
กิจกรรม : สาธิต แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้นศ.ฝึกปฏิบัติ

หน่วยที่ 3 การตอนกิ่ง การตัดชํา การแบ่งและแยก
กิจกรรม : บรรยายนํายกตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ 3 การผลิตเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กิจกรรม : สาธิตแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้นศ.ฝึกปฏิบัต

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบเก็บคะแนนระหว่างภาค

หน่วยที่ 4 การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง การติดตา
กิจกรรม : บรรยายนําแสดงความคิดเห็นอาจารย์สรุปให้ข้อมูลย้อยกลับ
สาธิตแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้นศ. ฝึกปฏิบัต

บทปฏิบัติการที่ 4 การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง การติดตา
กิจกรรม : บรรยายนําแสดงความคิดเห็นอาจารย์สรุปให้ข้อมูลย้อยกลับ
สาธิตแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้นศ. ฝึกปฏิบัต

หน่วยที่ 5 การใช้สารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
กิจกรรม : บรรยายนํายกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 การใช้สารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
กิจกรรม : บรรยายนํายกตัวอย่าง

หน่วยที่ 5 การใช้สารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ
กิจกรรม : บรรยายนํายกตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ 5 การใช้สารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ขยายพันธุ์พืช
กิจกรรม : สาธิตแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้นศ.ฝึกปฏิบัติ

บทปฏิบัติการที่ 5 การใช้สารและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ขยายพันธุ์พืช
กิจกรรม : สาธิตแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง และให้นศ.ฝึกปฏิบัติ

สรุปทบทวน

กิจกรรม : สรุปทบทวนจัดส่ง

สรุปบทปฏิบัติการและจัดส่ง
กิจกรรม : สรุปทบทวนจัดส่ง

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบเก็บคะแนนปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน