รายละเอียด

การสร้างคุณค่าร่วมกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสังคม / Creating Shared Value

  • 5 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสร้างคุณค่าร่วมกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creating Shared Value
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

1. คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาถึงบทบาทการสร้างคุณค่าร่วมทางเศรษฐกิจโดยผ่านกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญเชื่อมโยงกันระหว่างความต้องการของสังคมและธุรกิจกับสร้างคุณค่าเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจและสังคมให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา บรรยาย : 45  ชั่วโมง สอนเสริม : สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน : ไม่มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง : การศึกษาด้วยตนเอง
6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

-   อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาผ่าน Facebook, Line โดยการสร้างกลุ่มเฉพาะรายวิชาเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะกลุ่ม
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)

รายวิชา - การสร้างคุณค่าร่วมกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อสังคม

แนะนำอาจารย์ผู้สอน 
แนวทางการสอน ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนการสอน คำอธิบายรายวิชา 
เกณฑ์การเมินผลการเรียน
คุณธรรมและจริยธรรม

อาจารย์ผู้สอน