รายละเอียด

การบริหารจัดการระบบ / System Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE139_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารจัดการระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : System Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนำ สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

รายวิชา - การบริหารจัดการระบบ

อาจารย์ผู้สอน