รายละเอียด

นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / Recreation for Health Promotion

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation for Health Promotion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมและการละเล่นพื้นบ้าน
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

ผู้นำเกมนันทนาการ
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

ค่ายพักแรม
กิจกรรม : บรรยาย (Lecture Method)

หลักการบริหารจัดการค่ายพักแรม
กิจกรรม : Practice (Walk Rally สวนสัตว์เชียงใหม่)

ทักษะการเป็นผู้นำเกม
กิจกรรม : -

ทักษะการเป็นผู้นำเกม (ต่อ)
กิจกรรม : Practice

ทักษะการเป็นผู้นำเกม (ต่อ)
กิจกรรม : Practice

การจัดกิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรม : Practice

การจัดกิจกรรมนันทนาการ(ต่อ)
กิจกรรม : Project Method

การจัดกิจกรรมนันทนาการ (ต่อ)
กิจกรรม : Project Method

การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
กิจกรรม : Project Method

จัดกิจกรรรมนันทนาการนอกสถานที่ (สัปดาห์ชดเชย)
กิจกรรม : Project Method กิจกรรมค่ายพักแรมนันทนาการ (บริการวิชาการ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย หรือ โรงเรียนเทศบาลสัยกำแพง อำเภสันกำแพง จ.เชียงใหม่)

สอบปลายภาคเรียน

กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน