รายละเอียด

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ / Co-operative Education in Industrial Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE124
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Co-operative Education in Industrial Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน