รายละเอียด

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย / Mobile Computing Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS213
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mobile Computing Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย

อาจารย์ผู้สอน