รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ / Information System Analysis and Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 84 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS911
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information System Analysis and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

ระบบและระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
ยกตัวอย่างระบบธุรกิจ
อภิปรายลักษณะงานในระบบต่าง ๆ ร่วมกัน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการนำเสนอ
ยกตัวอย่างลักษณะการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานต่าง ๆ
อภิปรายการกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน

การรวบรวมความต้องการ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
กิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบต่าง ๆ

แบบจำลองกระบวนการ 1
- แผนภาพบริบท(Context Diagram)

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
กิจกรรมกลุ่มในการจัดทำแผนภาพบริบท

แบบจำลองกระบวนการ 2
- แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 (DFD Level 0)
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
กิจกรรมกลุ่มในการจัดทำแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0

แบบจำลองกระบวนการ 3
- คำอธิบายกระบวนการ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
กิจกรรมกลุ่มในการจัดทำคำอธิบายกระบวนการ

แบบจำลองกระบวนการ 4
- แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD Level 1) และระดับที่สูงขึ้นไป
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
กิจกรรมกลุ่มในการจัดทำแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD Level 1) และระดับที่สูงขึ้นไป

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

แบบจำลองข้อมูล
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
กิจกรรมกลุ่มในการสร้างอีอาร์ไดอะแกรม การเขียนพจนานุกรมข้อมูลและการนอร์มัลไลเซซัน

การออกแบบระบบ 1
- ยุทธวิธีการออกแบบระบบ
- วิธีพื้นฐานในการพัฒนาระบบ
- การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
แสดงตัวอย่าง การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ

การออกแบบระบบ 2
- การออกแบบฐานข้อมูล
- การออกแบบเอาต์พุต
- การออกแบบอินพุต
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อการสอน
ยกตัวอย่างการออกแบบระบบในรูปแบบต่าง ๆ

การออกแบบระบบ 3
- การนำเสนอข้อมูลในรูปรายงาน
- การออกแบบในรูปแบบGUI
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
แสดงตัวอย่างการออกแบบรายงานและการออกแบบในรูปแบบ GUI

การออกแบบระบบ 4
- การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ
- ชนิดของยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
แสดงตัวอย่างการออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟซแบบต่าง ๆ
กิจกรรมในการออกแบบ
อภิปรายผลงาน

การออกแบบระบบ 5
- การจัดทำโปรโตไทป์
- ประเภทของโปรโตไทป์
- การออกแบบโปรแกรม
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
แสดงตัวอย่างโปรโตไทป์

การนำไปใช้และการบำรุงรักษา
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
อภิปรายร่วมกัน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน