รายละเอียด

การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ / Engineering Metrology Laboratory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Metrology Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ

อาจารย์ผู้สอน