รายละเอียด

เทคโนโลยีการผลิตออ้อยและน้ำตาลทราย / Sugar and Sugarcane production of Technology

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FM002
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการผลิตออ้อยและน้ำตาลทราย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sugar and Sugarcane production of Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ การใช้งาน การดูแลบํารงรักษา และการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเก็บรักษาอ้อยและน้ําตาลทราย


Study and practice of sugarcane and sugar production process, raw material quality, machinery and equipment, manual, maintenance, quality control, and quality testing. sugarcane and sugar production storage.

รายวิชา - เทคโนโลยีการผลิตออ้อยและน้ำตาลทราย

นำเสนอด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรในปัจจุบัน

อาจารย์ผู้สอน