รายละเอียด

ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร / Automatic Control System for Agriculture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FM001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Automatic Control System for Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร (Automatic Control System for Agriculture) ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ การวัดและการจัดระดับสัญญาณ วงจรสัญญาณเงื่อนไข อุปกรณ์ตัวชักนำ และการควบคุม อุปกรณ์ควบคุมชนิดโปรแกรม ฟังก์ชั่น และการโปรแกรมอุปกรณ์การควบคุม การประยุกต์การใช้งานทางด้านการเกษตร

 

Study and Practice ofSensor and transducer, signal measurement and signal condition, signal conditioning circuit, actuator equipments and controlling, programmable controller functions and programming of programmable controller and ist application on agricultural.

รายวิชา - ระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน