รายละเอียด

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ / Activities for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ

พฤติกรรมการบริโภคทางโภชนาการ

การควบคุมน้ำหนัก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การบาดเจ็บและฟื้นฟูจากการออกกำลังกาย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สมรรถภาพทางกาย

สอบกลางภาคเรียน

หลักการออกกำลังกาย

การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน