รายละเอียด

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / Exercise for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Exercise for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน